اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

وحید رویانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، ایران.

vahidrooyaniyahoo.com
0000-0001-8664-9190


دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

سردبیر

پارسا یعقوبی جنبه سرایی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فاسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، ایران.

p.yaghoobiuok.ac.ir


متخصص مطالعات بینارشته ای و بینارسانه ای

جانشین سردبیر

عیسی امن خانی

ادبیات معاصر دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، ایران

amankhani27yahoo.com


دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه

عبدالعلی لهسایی زاده

جامعه شناسی استاد گروه آموزشی علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اجتماعی،دانشگاه شیراز

lahsaeiyahoo.com

رامپور صدر نبوی

جامعه شناسی استاد گروه آموزشی علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،ایران

sadr_nabaviferdowsi.um.ac.ir

مه‌دخت پورخالقی چترودی

شاهنامه و متون حماسی، عروض و قافیه، دستور استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

dandelionum.ac.ir

قدسیه رضوانیان

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی.
دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
دانشگاه مازندران.

ghrezvanumz.ac.ir

علیرضا مظفری

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه ارومیه

a.mozaffariurmia.ac.ir

غلامرضا خوشفر

جامعه شناسی سیاسی دانشیار گروه علوم اجتماعی و سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، ایران.

khoshfargmail.com

پارسا یعقوبی جنبه سرایی

استاد گروه زبان و ادبیات فاسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، ایران.

p.yaghoobiuok.ac.ir

وحید رویانی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان

vahidrooyaniyahoo.com

عیسی امن خانی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان

amankhani28yahoo.com