انقلاب مشروطه و ظهور اجتماعات فرهنگی و ادبی: مطالعه موردی جمعیت فرهنگ رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی و ارتباطات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان

چکیده

نوشتار حاضر با هدف بررسی شناسایی زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل‌گیری اجتماعات فرهنگی و ادبی اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی تدوین شده است. فرض مسئله‌ای مقاله‌ این است که از یکسو مواجهه و تعامل جامعه ایرانی با غرب و دستاوردهای علمی و فکری آن و از سوی دیگر، فضای اختناق و عقب‌افتادگی فکری و سیاسی و اجتماعی در اواخر دوره قاجار،موجبات پیدایش آگاهی‌های سیاسی و فرهنگی را فراهم ساخت. در نتیجه چنین فضا و شرایطی از جامعه پس از انقلاب مشروطه، اجتماعات فرهنگی و ادبی در پاسخ به نیازهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از تغییرات جدید شکل گرفتند. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات اسنادی است که با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای و استفاده از تکنیک فیش‌برداری از منابع مکتوب موجود انجام شده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که با توجه به وجود زمینه‌های تاریخی و سیاسی چون افتتاح مجلس شورای ملی، انتشار روزنامه‌های آزاد، تدوین قانون اساسی و متمم آن و.. و همچنین تحولات ادبی در دهه‌های پایانی دوره قاجار، زمینه برای شکل‌گیری اجتماعات فرهنگی و ادبی مانند جمعیت نسوان وطن‌خواه ایران، جمعیت فرهنگ رشت و مشابه آن فراهم گردید.

کلیدواژه‌ها


 • آجودانی، ماشااله(1383). یا مرگ یا تجدد: دفتری در شعر و ادب مشروطه، تهران، نشر اختران.
 • آدمیت، فریدون(1351). اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
 • اکبری، محمدعلی(1393). تبارشناسی هویت جدید ایرانی: عصر قاجاریه و پهلوی اول، تهران، نشر علمی و فرهنگی.
 • حامدی، زهرا(1394). مبانی ایدئولوژی حاکمیت و تأثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اول،تهران، نشر تاریخ ایران.
 • خاتمی، محمود(1396). مدخل فلسفه تکامل زیستی، تهران، نشر علم.
 • خسروپناه، محمدحسین(1396). جمعیت فرهنگ رشت:1310-1296 شمسی، تهران، نشرشیرازه.
 • کاتوزیان، محمدعلی همایون(1392). دولت و جامعه در ایران: انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مرکز.
 • کوزر، لیوئیس(1377). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.
 • مایر، ارنست(1395). چیستی تکامل، ترجمه‌ مهدی صادقی، تهران، نشر نی.
 • مسکوب، شاهرخ(1384). داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع، تهران، نشر فرزان.
 • ناتل خانلری، پرویز(1377). هفتاد سخن جلد دوم: فرهنگ و اجتماع، تهران،نشر توس.

یوسفی، غلامحسین (1378).برگ‌هایی در آغوش باد. جلد1، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمی