تحلیل ماهیت و کارکرد تصاویر شعری نیما یوشیج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، دبیر آموزش و پرورش

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده

شعر پس از مشروطه، در سطوح محتوایی، ساختاری، بلاغی، زبانی و ... دچار تغییر و تحولاتی شده است. خودآگاهی شعراء نسبت به جایگاه اجتماعی خویش، توجه آنان به حقوق فردی و اجتماعی، بروز فردیت شاعرانه، و عواملی دیگر سبب شد مضامین سیاسی و اجتماعی به صورت گسترده‌تری وارد ادبیات و شعر شود. همزمان با این تحولات و ورود رمانتیسم، ماهیت و کارکرد بلاغت نیز دچار تغییراتی شد. تصاویر شعری که در ادبیات کلاسیک، اغلب جنبۀ وصفی و زیبایی‌شناسانه داشت، پس از دورۀ مشروطه، واسطه‌ای برای بیان احساسات فردی و اجتماعی شده است و گاهی بر مفاهیم و مضامین اجتماعی دلالت دارد. یکی از شاعرانی که نسبت به مسائل اجتماعی، حساسیت عاطفی نشان می‌دهد و از تصاویر برگرفته از طبیعت به صورت ضمنی برای تبیین مسائل اجتماعی بهره می‌گیرد، نیما یوشیج است. هدف این پژوهش، بررسی ماهیت و کارکرد اصلی تصاویر شعری نیما است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است. مسئله محوری پژوهش این است، پرداختن به مسائل اجتماعی به همراه اشتغال ذهنی شاعر به مظاهر گوناگون طبیعت چه تأثیری در تصویرسازی شاعر دارد؟ نتیجه آن که، ابهام و سایه‌واری، ویژگی غالب تصاویر شعری نیما و دلالت ضمنی بر مسائل اجتماعی و سیاسی عصر، کارکرد اصلی این تصاویر است.

کلیدواژه‌ها


 • اخوان ثالث، مهدی (1369). بدایع و بدعت­ها و عطا و لقای نیما یوشیج. چاپ دوم، تهران: انتشارات بزرگمهر.
 • براهنی، رضا (1358). طلا در مس، در شعر و شاعری. چاپ سوم، تهران: انتشارات کتاب زمان.
 • پورنامداریان، تقی (1377). خانه­ام ابری است. چاپ اول، تهران: انتشارات سروش.
 • تایسن، لُیس (1393). نظریه­های نقد ادبی معاصر. ترجمۀ مازیار حسین­زاده و فاطمه حسینی، ویرایش حسین پاینده. چاپ دوم، تهران: نگاه امروز/ حکایت قلم نوین.
 • جامی، عبدالرحمان (1375). مثنوی هفت­اورنگ. به تصحیح مرتضی مدرس گیلانی. چاپ هفتم، تهران: انتشارات مهتاب.
 • حمیدیان، سعید (1383). داستان دگردیسی(روند دگرگونیهای شعر نیما یوشیج). چاپ دوم، تهران: انتشارات نیلوفر.
 • خراسانی، محبوبه و واعظ شهرستانی، ریحانه (1395). ابهام ویژگی ذاتی شعر ری­را. در نشریۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد. شماره 3، (پی در پی 24).
 • دیچز، دیوید (1366). شیوه‌‌ها‌ی نقد ادبی. ترجمۀ محمد صدقیانی و غلامحسین یوسفی. چاپ اول، تهران: انتشارات علمی‌.
 • زرقانی، مهدی (1384). چشم­انداز شعر معاصر ایران. چاپ دوم، تهران: نشر ثالث.
 • سپانلو، محمدعلی (1369). چهار شاعر آزادی. چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه.
 • شفیعی کدکنی، محمدرضا (1387) ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت. چاپ پنجم، تهران: انتشارات سخن.
 • ______________ (1392). با چراغ و آینه. چاپ چها‌رم، تهران: انتشارات سخن.
 • ______________ (1387). گزینه اشعار. چاپ پنجم، تهران: انتشارات مروارید.
 • طاهباز، سیروس (1380) زندگی و شعر نیما یوشیج (کماندار بزرگ کوهساران). چاپ اول، تهران: نشر ثالث.
 • فتوحی، محمود (1389) بلاغت تصویر. چاپ دوم، تهران: انتشارات سخن.
 • قویمی، مهوش (1383) آوا و القاء: رهیافتی به شعر اخوان ثالث. چاپ اول، تهران: انتشارات هرمس.
 • ولک، رنه (1374) تاریخ نقد جدید. ترجمه سعید ارباب شیرانی، چاپ اول، ج 2، تهران: انتشارات نیلوفر.
 • ولک، رنه و وارن، اوستن (1390) نظریۀ ادبیات. ترجمۀ ضیاء موحد و پرویز مهاجر. چاپ سوم، تهران: انتشارات نیلوفر.
 • یوشیج، نیما (1368) مجموعه آثار. به کوشش سیروس طاهباز، چاپ اول، تهران: انتشارات دفترهای زمانه.
 • __________ (1376) نامه­­ها. به کوشش سیروس طاهباز، چاپ اول، تهران: انتشارات دفترهای زمانه.
 • __________ (1383) مجموعۀ کامل اشعار. چاپ ششم، تهران: انتشارات نگاه.